Aspecte privind legalitatea emiterii deciziilor având ca obiect regularizarea contribuției CASS aferente anului 2012

Postat la: 29.10.2018 09:38 | Scris de: ZIUA NEWS

Aspecte privind legalitatea emiterii deciziilor având ca obiect regularizarea contribuției CASS aferente anului 2012

În ultima perioadă (ultimele 3-4 luni), avocații, notarii și executorii judecătorești „s-au trezit" cu toate conturile personale poprite, fără a cunoaște alt motiv al acestor popriri, în afară de imensa „foame de bani a Guvernului".

De-abia după ce au discutat cu reprezentanții băncilor unde au conturile deschise sau cu inspectorii fiscali, au aflat, cu uimire, motivul acestor popriri: regularizarea Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) aferente anului 2012!?! Uimirea celor care s-au trezit în fața acestei situații complet neplăcute (unii dintre ei aflându-se în concediu împreună cu familia, în străinătate), a fost maximă deoarece nimic nu „a prevestit" această situație, respectiv nu li s-a comunicat nici Decizia de Impunere Anuală privind stabilirea contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate aferentă anului 2012, nici Somația, nici Titlul Executoriu și nici Adresa de Înștiințare privind Înființarea Popririi.

Confrații avocați, colegii notari și executori judecătorești au fost uimiți auzind motivul popririi tuturor conturilor lor personale deoarece dreptul A.N.A.F. de a solicita orice sumă de bani cu titlu de regularizare a CASS aferentă anului 2012 s-a prescris la 31.12.2017, conform art. 215 din Codul de Procedură Fiscală. Creanța fiscală fiind aferentă anului 2012, este mai mult decât evident faptul că numărătoarea celor 5 ani începe la data de 01.01.2013 și se termină la data de 31.12.2017. Mai mult, potrivit art. 44 alin. 2 din Codul de Procedură Fiscală, actul administrativ fiscal emis în format letric se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Potrivit art. 45 alin. 2 din Codul de Procedură Fiscală, actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit 44, nu este opozabil contribuabilului și nu produce nici un efect juridic. Comunicarea, prin afișare, nu produce efecte juridice, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 536/2011, cu atât mai mult cu cât intimata a avut mereu la dispoziție numărul de telefon și adresa de e-mail a contribuabilului.

Pentru a se constata adevărata dimensiune a abuzurilor A.N.A.F. în astfel de situații, fac și următoarele precizări :

1. A.N.A.F. nu putea începe executarea silită a contribuabilului în astfel de spețe, deoarece creanța nu este exigibilă.

2. Decizia de Impunere pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 este nelegală întrucât prevede regularizarea sumelor de plată CASS pentru întreg anul 2012, fără a exista în prealabil emisă o Decizie de Impunere Anticipată de către Casa de Asigurări de Sănătate, aferentă primei jumătăți a anului 2012, care să stabilească pentru perioada de timp până la emiterea Deciziei Anuale cuantumul contribuțiilor CASS. Doar în baza acestei Decizii de Impunere Anticipată, care ar fi trebuit să fie emisă de organul competent (Casa de Asigurări de Sănătate) până în luna iulie 2012, se poate efectua regularizarea / recalcularea sumelor de plată, în funcție de suma totală a veniturilor declarate pentru anul 2012.

Decizia de Impunere Anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 este emisă de către ANAF, cu încălcarea dispozițiilor legale privind competența ANAF, prevăzută de art. V alin. 2 din OUG nr. 125/2011: „Competența de administrare a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadei fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum și perioadei 1 ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contribuții sociale aferente anului 2012 și, totodată, pentru soluționarea contestațiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislației specifice aplicabile fiecărei perioade".

3. Deși au fost dese situații în care sumele „revendicate" în mod nelegal de către A.N.A.F. se regăseau integral în două sau mai multe conturi ale contribuabilului, A.N.A.F. a poprit toate conturile acelui contribuabil și „a tras" din fiecare cont întreaga sumă sau fracții din acea sumă, depășind, în multe situații, de două sau chiar de trei ori suma menționată în titlul executoriu necomunicat.

Personal consider faptul că, oricât de mare ar fi „foamea de bani" a Guvernului României, acesta (Guvernul) trebuie să dea dovadă de respect, atât față de normele legale incidente, cât și față de această categorie importantă de contribuabili.

Florin Constantin Durgheu.

loading...